மஞ்சள் நீர் – Turmeric immunity boosting drink – Health drink in tamil – Health tips in tamil
#theeverydaycooking, #healthdrink, #healthtips
Immunity boosting turmeric drink – Health drink in tamil – Health tips in tamil

20 Comments on “மஞ்சள் நீர் – Turmeric immunity boosting drink – Health drink in tamil – Health tips in tamil”

  1. Well explained video! Most of us don’t give that much importance while choosing right turmeric. If

    we want good health, we must go for pure ingredients. I tried Yellowraw premium turmeric from

    Nature’s Box. It passes the test too. Try and see.

  2. ஒவ்வொரு உடலுக்கும் ஏற்ற மாதிரி இது பயனளிக்கும்.சிலருக்கு ஒவ்வாமை இருக்கும்.சொல்லும் போது advantage and disadvantage கூறினால் நன்றாக பொருந்தும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.